Xyris scabrifolia - Photos

Xyris scabrifolia

Xyris_scabrifolia.jpg (1 of 2)